ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溝-, *溝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[溝, gōu, ㄍㄡ] ditch, drain, gutter, narrow waterway
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
沟通[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] communicate, #2,307 [Add to Longdo]
九寨沟[jiǔ zhài gōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄞˋ ㄍㄡ, / ] Jiuzhaigou area of Ngawa Tibetan Qiang prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan, a scenic fairyland and nature reserve, #22,460 [Add to Longdo]
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region, #24,770 [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
腹股沟[fù gǔ gōu, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ ㄍㄡ, / ] groin (anat.), #30,109 [Add to Longdo]
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みぞ, mizo] (n) ร่อง ราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち[みぞおち, mizoochi] (n) การตกร่อง
[みぞ, mizo] ส่วนที่ยุบลงไป
[みぞ, mizo, mizo , mizo] Cavity

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) (obsc) 10^32; hundred nonillion (American); (obs) hundred quintillion (British) [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
が有る[みぞがある, mizogaaru] (exp) to be estranged [Add to Longdo]
レール[みぞレール, mizo re-ru] (n) grooved rail [Add to Longdo]
[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]
掘り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine [Add to Longdo]
形鋼[みぞがたこう, mizogatakou] (n) channel (type of section steel) [Add to Longdo]
五位[みぞごい, mizogoi] (n) Japanese night heron (Gorsachius goisagi) [Add to Longdo]
酸漿[みぞほおずき, mizohoozuki] (n) monkey flower (plant); mimulus (plant) (Mimulus nepalensis var. japonicus) [Add to Longdo]
状舌[こうじょうぜつ, koujouzetsu] (n) fissured tongue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The quarrel left a gulf between the two families.そのいさかいは両家の間に深いを残した。
In the London underground there is a warning to "mind the gap" when entering subway cars from the platform.ロンドンの地下鉄には、プラットホームから地下鉄に乗る際の「に注意」という警告がある。
I am afraid to jump over the ditch.恐くてそのを跳び越せない。
After we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.を掘り終えたら花を植えるのは簡単だよ。
The stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.太った男が浅いを飛び越えて、よろけた。
He jumped over a ditch.彼はジャンプしてを越えた。
He leaped over the shallow ditch.彼はその浅いを飛び越えた。
The gap between them has narrowed.両者のが狭まった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It forms a gulf between you and them.[CN] 你和他們之間有代 而且這個代無法跨越 Swept from the Sea (1997)
Where they made furrows with their tusks, the rivers ran.[JA] 彼らは 牙で川を... 流れるを作った The Jungle Book (2016)
See, that's exactly the type of thing we're trying to avoid.[CN] 我們想避開的正是這類"通" Ghost World (2001)
My grand project was to make a tiny groove.[JA] 俺の集大成なんか こんなだけどね Bakêshon (2015)
Is it true that the chief named Eagle Horn has returned to the reservation?[CN] 那個叫易霍恩的司令官 回到印第安人的屬地上,是真的嗎? Hidalgo (2004)
There are ridges, grooves in the tissue.[JA] 隆起したのような傷がある The Autopsy of Jane Doe (2016)
All of these drains must be checked individually, every one within a 5-kilometer radius of the Embassy.[JA] 排水はすべて個別に調べろ 大使館から半径5キロ以内は全部だ The New Normal (2015)
He'll be on the foot walk over the gutter.[CN] 就在道的上方 平台那裡 Enemy at the Gates (2001)
ESU's doing a toss of the house, street, dumpsters, grates, drains.[JA] 緊急出動部隊が捜してる 家の中 通り ゴミ箱 格子 排水 The Beach (2016)
A groove to put your tablet on the dashboard. A tiny groove.[JA] ダッシュボードに タブレットはめ込む こんな Bakêshon (2015)
When I was a child, I lived in alleys, gutters, abandoned houses.[JA] 子供の頃は路地や 空き家で暮らしてた Stormborn (2017)
Uh, I was on my way home. My car spun out into a ditch.[JA] 家に帰る途中 にハマって The Finest Hours (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みぞ, mizo] Graben, Gosse, Rinne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top