ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沟壑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟壑-, *沟壑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the gorge was carved out by water.[CN] 除了水流雕琢出的峡谷沟壑 North America (2011)
The city was a caused an accident land, marked for deep ravinas.[CN] 整座城市位于丘陵地带之上 到处都被刻划着深深的沟壑 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)
It's like a sort of chasm to the bottom of the world.[CN] 这就像是世界最底下的沟壑 Water (2010)
Here, the deep ravines and crevasses sometimes trap the unwary, and might provide the king of scavengers with a meal.[CN] 在这里 深深的沟壑和裂隙 有时是粗心大意者的陷阱 并可能成为拾荒者之王的盘中餐 South America (2012)
Hearing the dark voicelessness in which words are deeds and the other words that are not deeds just the gaps in people's lack coming down like the cries of the[CN] 我听见黑暗里的静默 有些语言化作了行动 有些却没有 它们是缺憾世界里的沟壑 As I Lay Dying (2013)
This river has cut the world's longest canyon system - a 1,000 mile scar clearly visible from space.[CN] 这条河冲蚀出了世界上最长的峡谷系 在太空中也能清楚地看到 这条长达1000英里的沟壑 Fresh Water (2006)
- Come on, Chris, there's ravines like this throughout the county.[CN] 来吧,克里斯,纵裂的 沟壑在郊区 Dark House (2014)
Huge swathes of East Africa's Great Rift are covered in tree-resistant volcanic ash...[CN] 东非大裂谷巨大的沟壑 覆盖着树抗性火山灰... Grass (2010)
Me, I was in a ditch, up a cliff, out of step, ready to quit.[CN] 我,我站在沟壑之前,悬崖之上 抬起了脚步,准备着退出 I'm Not There (2007)
What a Fissure![CN] 漂亮的沟壑! Free to Play (2014)
From the dark depths of the trench, nutrient-rich currents well up towards the surface...[CN] 在黑暗的沟壑深处 丰富的养分成分涌向水面... Water (2010)
The GNOME project, with its graphical interface tries to fill that gap.[CN] GNOME项目,试图用图形界面 抹平这个沟壑 The Code (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top