ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

废除

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -废除-, *废除*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
废除军备[fèi chú jūn bèi, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] disarm [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said that a plan to abolishthe Department had been put up, and the PM was smiling on it.[CN] 没问题 我们全力支持 anything but the fullest support... 昨天你还说废除行政部已经提上议程 You said that a plan to abolishthe Department had been put up, 首相还朝它微笑 and the PM was smiling on it. The Writing on the Wall (1980)
The abolition of slavery was a mild agitation for them.[CN] 奴隶制的废除对他们地位的 没有多大的动摇 The Drowning Pool (1975)
Hitler had abolished the office of president, proclaiming himself Führer and Chancellor, head of state and government.[CN] 希特勒就已经废除了总统职务, 宣布他自己为元首和总理, 国家和政府的领导人. A New Germany: 1933-1939 (1973)
The Soviet system it would go to be demolido.[CN] 苏维埃体系将被废除 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
But can not they understand that when people are not entertained[CN] 我们阿非利加并没有遵守 帝国敕令 废除角斗游戏 Augustine of Hippo (1972)
Just before the licensed brothels were abolished[CN] {\fn微軟雅黑\bord1\shad0\1cHC8C8C8\b0}在那些曾经合法经营的妓院 被废除之前. Street of Joy (1974)
Abolish my Department.[CN] 废除我的部门 Abolish my Department. The Writing on the Wall (1980)
I'm an officer of the Wehrmacht. I've never been a Party member.[CN] 元首不是说要废除 所有的阶级差别吗? Cross of Iron (1977)
Next day he abolished the unions.[CN] 第二天他就废除了工会. A New Germany: 1933-1939 (1973)
But perhapsbetterthan abolishing the entire systemwould be to make itwork.[CN] 但可能与其废除 But perhapsbetterthan abolishing 整个体制 倒不如改造它 the entire systemwould be to make itwork. Jobs for the Boys (1980)
We have wished to avoid shooting.[CN] 罗斯福利用这起事件推动国会废除中立法案 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
The repeal of our Neutrality Act will be the last step on the road to war.[CN] 废除我们的中立法案将是 通向战争之路的最后一步 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top