ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

寄生虫

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寄生虫-, *寄生虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄生虫[jì shēng chóng, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄥˊ, / ] parasite; drone, #17,213 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄生虫[きせいちゅう, kiseichuu] (n) parasite; (P) [Add to Longdo]
寄生虫[きせいちゅうしょう, kiseichuushou] (n) giardiasis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should be pitied because I was a typical bourgeois parasite... and the rotten fruit of a corrupt civilization.[CN] 而应该为我感到遗憾,因为我是一个 典型的中产阶级寄生虫 是堕落文明结出的烂果子 One, Two, Three (1961)
There's a sequence of three letters that appears repeatedly in the parasite's DNA.[JA] 3塩基の繰り返しが 寄生虫のDNAに現れています In Which We Meet Mr. Jones (2008)
I don't mind a parasite. I object to a cut-rate one.[CN] 我反对折价的寄生虫 Casablanca (1942)
A parasite?[JA] 寄生虫 Bolt (2008)
Live off another. A mere parasite.[JA] 寄生虫のようなザマを Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Parasites![CN] 寄生虫 Design for Living (1933)
The bugs'll eat you alive![CN] 你有伤口 你会被寄生虫吃掉的 Death in the Garden (1956)
Really? It's a single-celled parasite that lives in the intestines of animals.[JA] 動物の腸に生息する単細胞寄生虫 In Which We Meet Mr. Jones (2008)
- Look at these parasites.[JA] - この寄生虫を見ろ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I believe your profession to be society's parasites.[CN] 律师是社会的寄生虫 Smiles of a Summer Night (1955)
- Let's kill the louse![CN] - 杀了这个寄生虫 The Great Dictator (1940)
Don't you have a goat that needs worming?[JA] ヤギの寄生虫を 駆除する時間では? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top