ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学徒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学徒-, *学徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学徒[がくと, gakuto] (n) student; follower; students and pupils; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were an apprentice in upholstery.[CN] 我以为你是个室内装潢的学徒 The Devil Strikes at Night (1957)
You were a very apt pupil.[CN] 你是个很聪明的学徒 Vertigo (1958)
They say I ought to spend a couple of years as an apprentice or go to a trade school.[CN] 他们说我必须花上两年时间来当学徒 The Best Years of Our Lives (1946)
Now I think you've served your apprenticeship.[CN] 现在我想你学徒结束了 Uden en trævl (1968)
My uncle arranged for my apprenticeship with a well-known couturier.[CN] 我叔叔安排我当一位著名女裁缝师的学徒 The Trouble with Angels (1966)
You were a very apt pupil, too, weren't you?[CN] 你也是个聪明的学徒,是不是? Vertigo (1958)
Why on earth did I make you my apprentice?[CN] 我不明白怎么收了你当学徒 Andrei Rublev (1966)
Plenty of apprentices and not one of them brainy.[CN] 学徒有的是 没有一个中用的 Andrei Rublev (1966)
Yankel, the fat one, is apprenticed to a carpenter.[CN] 杨可,胖的这个,在木匠那边当学徒 Fiddler on the Roof (1971)
Our sister Isabetta is sleeping with the Sicilian apprentice.[CN] 我们姐姐跟西西丽娜的学徒睡觉 The Decameron (1971)
I'm completing a nursing apprenticeship at the Red Cross hospital.[CN] 我在红十字会医院完成了护士学徒的工作 The Devil Strikes at Night (1957)
"APPRENTICE WANTED"[CN] 收学徒 The Young and the Damned (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top