ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

备用钥匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -备用钥匙-, *备用钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Tim, I'm picking up the hide-a-key.[CN] 我要用备用钥匙 My Favorite Martian (1999)
Look in that cabinet right there.[CN] 你得找备用钥匙,所有的权利? 你看在内阁就在那里。 Titanic (1997)
Albert. - May I please have our house key?[CN] 艾伯特 能不能把备用钥匙给我 A Perfect Murder (1998)
Well, see, that's the thing about hide-a-keys.[CN] 这就是备用钥匙的问题 Sweet Home Alabama (2002)
-Wait! We have a copy of your key.[CN] -等等,我们有一把你家的备用钥匙 The One Where Underdog Gets Away (1994)
Sorry. I should just give you a spare key.[CN] 不好意思,我应该给你一把备用钥匙 The Apartment (1998)
If you've got a spare set of keys, you're all right. So you can piss off.[CN] 如果你有备用钥匙,那就没问题了,你可以滚蛋了 Deep End (1970)
Hey, Marie, have you got an extra key?[CN] 嘿,玛丽,你有没有备用钥匙 The Best Years of Our Lives (1946)
When you lock somebody out, make sure they don't know where the spare key is.[CN] 你把人锁在外面时 要确定他们不知道 备用钥匙藏哪 Sweet Home Alabama (2002)
I'll get some extra keys made.[CN] 我打份备用钥匙给你 Neverending Battle (1993)
- Give me the keys. There's no alarm on those.[CN] 里面没有遥控锁 嘿,你有备用钥匙吗? Metro (1997)
Have you got a spare set of keys or haven't you?[CN] 你有备用钥匙,不是吗? Deep End (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top