ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗-, *哗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哗, huā, ㄏㄨㄚ] uproar, tumult, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  华 (huá ㄏㄨㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,486

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] cat-calling sound; clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor, #22,692 [Add to Longdo]
[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]
[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]
众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, / ] to collapse, #38,837 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow![CN]  My Brilliant Life (2014)
Wow.[CN]  High Society (1956)
Mr. Brady, how do you account for the unfortunate comment that your crusade has aroused the attacks upon me stem from a vociferous minority which happens to control the press?[CN] 布拉迪先生 那你对这场圣战 所引起的负面评论怎么看呢 那些只是一些众取宠的少数人 Inherit the Wind (1960)
I find these wisecracks increasingly less funny.[CN] 我发现这些众取宠的评论 愈来愈乏味了 All About Eve (1950)
#This hullabaloo #[CN] 喧 One Hour with You (1932)
Huh[CN]  Antitrust (2001)
- Please, there's no necessity for shouting.[CN] - 拜托了,没必要大声喧 Pocketful of Miracles (1961)
Wow![CN] ! Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
Any further disturbance of this nature... and I shall order the bailiffs to clear the court.[CN] 如果还这样的喧... 我会让法警清场 Compulsion (1959)
Whoa![CN]  Ferris Bueller's Day Off (1986)
A big hullabaloo. Come along![CN] 好大的喧声 快来 101 Dalmatians (1961)
She is an American and you know how Americans adore publicity.[CN] 他爱人是美国人 你知道美国人最喜欢众取宠 Libel (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top