ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合掌

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合掌-, *合掌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合掌[hé zhǎng, ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in prayer), #57,911 [Add to Longdo]
擎拳合掌[qíng quán hé zhǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in obeisance) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌組;合掌組み[がっしょうぐみ, gasshougumi] (n) (See 合掌・がっしょう・2) triangular frame of a thatched roof [Add to Longdo]
合掌造り;合掌[がっしょうづくり, gasshoudukuri] (n) traditional style of Japanese architecture with a steep thatched roof [Add to Longdo]
合掌捻り[がっしょうひねり, gasshouhineri] (n) clasped-hand twist down (sumo) [Add to Longdo]
合掌礼拝[がっしょうらいはい, gasshouraihai] (n,vs) join one's hands in prayer; pray with (the palms of) one's hands together [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right! And now a prayer..[CN] 好了 合掌! A Night in Nude: Salvation (2010)
Everyone, please see her off with a prayer.[CN] 接下来 各位 请合掌为死者送别 Departures (2008)
Jeanine believes that Erudite are most fit to govern because they are the smartest.[CN] 珍宁相信智慧派更适合掌权 Jeanine believes that Erudite are most fit to govern 因为他们是最聪明的 because they are the smartest. Insurgent (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合掌[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top