ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

修理店

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -修理店-, *修理店*
Japanese-English: EDICT Dictionary
修理店[しゅうりてん, shuuriten] (n) repair shop [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, she came into the computer shop.[CN] 是的 她来过电脑修理店 Devour (2005)
Another garage.[CN] 算了我换家修理店 Wise Blood (1979)
You.... Are you planning to open your own garage?[CN] 你准备要开自己的修理店? Dog Tags (2008)
I dreamt that I owned an antique bicycle repair shop.[JA] 自転車修理店の オーナーになる夢を見た Down (2009)
Mine's in the repair shop.[CN] 我的還在修理店 Malina (1991)
I know an old boy who's got a... fix-it shop deal in Millsberg.[CN] 他在米尔斯波格有间修理店 Sling Blade (1996)
You know on your day off.[CN] 这是间汽车修理店 老板同意雇用你 A Prophet (2009)
You see, old Phil's just mad... because his auto repair shop isn't doing as well as my mortuary.[CN] 你瞧 老菲尔刚刚气坏了... 因为他的汽车修理店没有我的太平间生意好 Smile (1975)
Isn't there like a time machine repair shop[CN] 难道没有时光机器修理店 Meet the Robinsons (2007)
My grandfather built it.[CN] 我祖父建起来的。 布达佩斯自动修理店。 My grandfather built it. My Girl 2 (1994)
If you can't extend a modicum of respect to your classmates, you are free to go right on down the hall to auto shop.[CN] 如果你不能延长 一点点向你的同学, 你可以自由去正确的 在大厅的汽车修理店 Blue Car (2002)
I was rummaging around the machine shop.[CN] 我在机械修理店翻出来的 Something the Lord Made (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top