ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใฝ่ฝัน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใฝ่ฝัน-, *ใฝ่ฝัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใฝ่ฝันถึง[V] dream of, Syn. ฝันถึง, ฝันใฝ่ถึง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบใฝ่ฝันถึงสิ่งสวยงาม และอยากมีหน้ามีตาทัดเทียมเพื่อนฝูงในทุกๆ ด้าน, Thai definition: อยากได้หรืออยากเป็นอย่างที่นึกถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใฝ่ฝันก. คิดอยากได้, มุ่งหวัง, เช่น ใฝ่ฝันอยากไปเมืองนอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See some action. - My sole ambition, sir.ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า. How I Won the War (1967)
I mean, he must have had dreams, but he never did anything about them.เขาคงมีความใฝ่ฝันอะไรบ้างล่ะ แต่เขาไม่เคยทำให้มันเป็นจริง Field of Dreams (1989)
Hunt had always been a loner and his thoughts and dreams were not those of other men.ฮันท์ อยู่โดดเดี่ยวเสมอ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันมักจะแตกต่างจากคนอื่น The Cement Garden (1993)
You're a witch's fondest dream. - You made walls fall, Jack.คุณเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆ / คุณทำให้กำแพงพังลงมา แจ๊ค The Nightmare Before Christmas (1993)
There's a city that I dreamed ofนี่เป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝัน James and the Giant Peach (1996)
And that place you're dreamin' of, it's not as far away as you think.และสถานที่นั้นที่เธอใฝ่ฝัน ไม่ไกลอย่างที่คิด James and the Giant Peach (1996)
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ Gattaca (1997)
What are you passionate about? What do you want?เธอใฝ่ฝันอะไร ต้องการอะไร Good Will Hunting (1997)
But we all had a common dream-- that one day we would finally be able to serve a king worthy of the throne.แต่เราก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกัน ว่าจะได้รับใช้กษัตริย์สักองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Dream big.งานของนายคือ สิ่งมหัศจรรย์ ที่คนอื่นใฝ่ฝัน Rock Star (2001)
I'm not going to have nice things, fancy things.ฉันไม่ได้อยากจะไปเพื่อพบกับสิ่งที่ดีกว่า หรือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน The Notebook (2004)
Half the night I waste in sighs.ครึ่งค่อนคืน ผมเสียเวลาไปกับการใฝ่ฝัน A Cinderella Story (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theung) EN: dream of   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
sigh(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละ-ห้อยหา,เพรียกร้อง,เสียงถอนหายใจ, See also: sigher n., Syn. murmur
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top