ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปการะ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปการะ-, *อุปการะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปการะคุณ[N] support, See also: grace, favour, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: บุญคุณอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
Four delinquents so far gone, she couldn't find anyone to take them in.เด็ก 4 คนที่เหลือขอเกินกว่าจะรับได้ เธอหาใครรับอุปการะไม่ได้ Four Brothers (2005)
Just tell Jae-in you let it be adopted away.ก็แค่บอกว่า เด็กถูกอุปการะไปแล้ว Jenny, Juno (2005)
He's in his thirties. He's vain,rude,arrogant.He works out.โตขึ้นมาโดยครอบครัวอุปการะ L.D.S.K. (2005)
Arlin, I'm tired of him patronizing me. Gary is an idiot.Arlin, ฉันเหนื่อยกับผู้มีอุปการะของฉัน Gary ไม่ได้งี่เง่า Firewall (2006)
I was adopted to Switzerland when I was a baby.ผมได้รับการอุปการะที่สวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่ยังเด็ก Dasepo Naughty Girls (2006)
Holly put you and your brother up for adoption.ฮอลลี่ ทิ้งนายกับน้อง ให้กับผู้อุปการะ Simon Said (2006)
i'm adopted.ฉันถูกรับอุปการะมาเลี้ยง How Betty Got Her Grieve Back (2007)
amanda,adopted or not,อแมนด้า ถึงจะรับอุปการะหนูมา How Betty Got Her Grieve Back (2007)
As he was adopted... there are possibilities we must consider.ที่คุณรับอุปการะ... มันมีความเป็นไปได้ ที่เราต้องพิจารณา The Orphanage (2007)
Shortly after your adoption.ไม่นาน หลังจากคุณถูกอุปการะ The Orphanage (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปการะคุณ[v.] (uppakārakhun) EN: support ; grace ; favour   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

German-Thai: Longdo Dictionary
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top