Search result for

ลงทะเบียน

(50 entries)
(0.1982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงทะเบียน-, *ลงทะเบียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงทะเบียน[V] register, Example: บรรดาคนตกงาน และคนยากจนต่างมาลงทะเบียนที่โต๊ะทางเข้า
ลงทะเบียนเรียน[V] enroll in, Syn. ลงทะเบียน, Example: นักศึกษาปริญญาโทจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภายใน 1เดือนหลังเปิดภาคเรียน, Thai definition: จดลักษณะวิชาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเรียนวิชานั้นๆ พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงทะเบียนก. จดเป็นหลักฐาน เช่น จดหมายลงทะเบียน, ลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐาน เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนภาคที่ ๑.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
register a treatyลงทะเบียนสนธิสัญญา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see if he was dumb enough to register that gun.ลองดูว่าเขาโง่พอที่ลงทะเบียนอาวุธปืนไว้รึเปล่า And How Does That Make You Kill? (2008)
To register membership...ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Heartbreak Library (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)
Or subscribe to all 3 stages for the low price of 250!หรือลงทะเบียนสำหรับทั้ง3ด่านด้วยราคาพิเศษ 250ดอลลาร์ Death Race (2008)
Subscribe to stage 2 now.ลงทะเบียนสำหรับด่าน2ได้เลย Death Race (2008)
Over 50 million viewers have already subscribed.ผู้ชมกว่า15ล้านคนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Death Race (2008)
Subscribe to stage 2 now.ลงทะเบียนสำหรับด่าน2กันเดี๋ยวนี้ Death Race (2008)
Join them! Subscribe to the final stage now!มาเลย ลงทะเบียนสำหรับด่านสุดท้ายเดี๋ยวนี้ Death Race (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
All from a series of accounts registered to the same address.ทั้งหมดเป็นบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน ลงทะเบียนจากที่อยู่เดียวกัน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
That's fine, man. Are you in the arsonist registry?ไม่เป็นไรพวก แล้วนายหานักวางเพลิง ที่ลงทะเบียนไว้ได้รึยัง Emotional Rescue (2009)
I didn't know you could just attend those. I thought you had to register.ชั้นไม่ยักรู้ว่าคุณจะเข้าไปได้ด้วย ฉันคิดว่าคุณต้องลงทะเบียนไว้ก่อนไม่ใช่หรือคะ Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
ลงทะเบียนการเกิด[v. exp.] (longthabīen kān koēt) EN: register a birth   FR: enregistrer une naissance
ลงทะเบียนเรียน[v. exp.] (longthabīen rīen) EN: enroll in   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[VI] จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
check in[PHRV] ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
enrol for[PHRV] บันทึก, See also: ลงทะเบียน
enroll[VT] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
enroll[VI] สมัคร, See also: ลงทะเบียน, Syn. enter, join, register
incept[VI] ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
register[VI] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register[VT] ลงทะเบียน, See also: ขึ้นทะเบียน, ขึ้นบัญชี, จดทะเบียน, Syn. enlist, enroll
register as[PHRV] ลงทะเบียนเป็น, See also: ลงชื่อเป็น
register for[PHRV] ลงทะเบียน, See also: ลงชื่อสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
enroll(เอนโรล') {enrolled,enrolling,enrolls} vt. ลงทะเบียน,บันทึก,ห่อ,ม้วนขึ้น. -vi. สมัครเข้า, See also: enroller n. ดูenroll, Syn. register
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน,การลงชื่อ,การสมัครเข้าเรียน,การสมัครเข้าเป็นทหาร
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก,สิ่งที่จารึกไว้,คำอุทิศ,เอกสารหลักทรัพย์,ใบหุ้น,การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
enroll(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,จดทะเบียน,บันทึก
entry(n) ทางเข้า,การเข้า,การลงทะเบียน,การจดบันทึก
inscription(n) การจารึก,คำจารึก,คำอุทิศ,ใบหุ้น,การลงทะเบียน
register(vt) ลงทะเบียน,ลงชื่อ,ลงบันทึก,แสดง,ออกเสียง
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top