ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีธุระ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีธุระ-, *มีธุระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีธุระ[V] be busy, See also: have an errand, be engaged, Syn. ติดธุระ, ไม่ว่าง, Example: ก่อนเขียนเรื่องนี้ขึ้น ผมก็มีธุระอีกตามเคย ทำให้งานออกมาล่าช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What can I do for you?มีธุระอะไร Blazing Saddles (1974)
I will get out from this musty castle tonight!คืนนี้ ข้ามีธุระนอกปราสาท Vampire Hunter D (1985)
I've got errands to do in town.ผมมีธุระต้องทำในเมือง Field of Dreams (1989)
George says I ain't got nothing to do with you.จอร์จพูดว่า ฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอ Of Mice and Men (1992)
- There were screams. - Down on the ground.คุณไม่มีธุระอะไรที่นี่ Deep Throat (1993)
- No, I'll be right back.- ไม่ ฉันมีธุระแป๊บ Wild Reeds (1994)
Not now, Mom! I'm busy!ตอนนี้ไม่ว่างแม่ ผมมีธุระ Toy Story (1995)
I can answer for Mr and Mrs Gardiner. We have no fixed engagements.ฉันให้คำตอบแทนคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ได้เลย พวกเราไม่มีธุระอะไรที่ต้องทำค่ะ Episode #1.5 (1995)
Say that urgent business calls us home immediately.บอกว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับบ้านในทันที Episode #1.5 (1995)
I had some other business to dispose of.ผมมีธุระต้องสะสาง The Jackal (1997)
- Can I help?มีธุระอะไรครับ The Truman Show (1998)
Excuse me. May I help you?โทษค่ะ มีธุระอะไร The Truman Show (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
มีธุระมาก[adj.] (mī thura māk) FR: affairé

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ

German-Thai: Longdo Dictionary
beschäftigt(adj) มีธุระยุ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top