Search result for

คุม

(94 entries)
(0.1829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุม-, *คุม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (org ) Comité d'encadrement de la profession d'ingénieur

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศูนย์ควบคุมการบิน (n ) Air Traffic Control Centre

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุม[V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
คุมแจ[V] watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
คุมตัว[V] restrain, See also: detain, take somebody into custody, Thai definition: นำตัวไป
คุมท้อง[V] control one's appetite, See also: control one's intake of food, Thai definition: คุมกระเพาะอาหารหรือมดลูก
คุมเชิง[V] keep watch on, See also: be wary, take watch for an opportunity, Example: คู่แข่งขันต่างก็คุมเชิงกัน, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
คุมแค้น[V] resent, See also: rage, be rancor, harbour resentment, spite, Syn. แค้น, โกรธแค้น, Example: ทิดขวัญคุมแค้นคนบางคนที่มาแย่งสาวคนรัก, Thai definition: ผูกใจเจ็บและคิดอยากแก้แค้น, เก็บเอาความแค้นเข้าไว้
คุมกำเนิด[V] control the birth rate, Example: หล่อนคุมกำเนิดด้วยการกินยาคุม, Thai definition: ควบคุมการเกิด, ป้องกันการตั้งครรภ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุมก. คอยกำกับดูแล เช่น คุมงาน คุมพล คุมพวก, ป้องกันรักษา เช่น คุมของ คุมบ่อน.
คุมก. รวมสิ่งที่กระจายอยู่ให้เข้าชุดเข้าพวกเป็นระเบียบเดียวกัน เช่น คุมยา คุมเรือน.
คุมกำเนิดก. ควบคุมการเกิด, ป้องกันการตั้งครรภ์.
คุมขังก. คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือจำคุก.
คุมตัวก. ควบคุมไว้หรือจับกุมไว้ เช่น ตำรวจคุมตัวผู้ร้าย.
คุมธาตุก. ทำให้ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม ในร่างกายเป็นปรกติสมํ่าเสมอกัน.
คุมนุมก. ผูกใจเจ็บ, อาฆาตแค้น, เช่น อนึ่งวิวาทด่าตีกันแล้วต่างคนต่างมาเรือน ยังผูกใจโกรธคุมนุมโทษไว้วัน (สามดวง), ยังผูกใจโกรธคุมนุมโทษไว้วันหนึ่ง (กฎ. ราชบุรี).
คุมฝอยน. มูลฝอย, กุมฝอย ก็ว่า.
คุมเชิงก. คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.
คุมเหงก. ข่มเหง, รังแก, ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, กุมเหง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contraceptionคุมกำเนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contraceptionคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Birth Control, Voluntaryคุมกำเนิดแบบสมัครใจ [การแพทย์]
Contraceptionคุมกำเนิด,การกีดกั้นผสมเชื้อ,การป้องกันการปฏิสนธิ,การคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraception, Reversibleคุมกำเนิดแบบชั่วคราว [การแพทย์]
Contraceptive Agentsคุมกำเนิด,สาร;ยาคุมกำเนิด [การแพทย์]
Contraceptive Devicesคุมกำเนิด,ห่วง;วัตถุคุมกำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But in the real world, knowledge is power.แต่ในโลกแห่งความจริงหนะ ความรู้ต่างหากที่จะควบคุมทุกอย่าง New Haven Can Wait (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
Turns out, when Jor-El said there was a way to control me...ถูกเอาออกไป เมื่อ โจเอล พูดว่า มีวิธีที่จะควบคุมผม Odyssey (2008)
They have taken over the bodies of the crew.มันเข้ามาควบคุมร่างกายของพวกลูกเรือได้ Dead Space: Downfall (2008)
Chief Vincent, you're wanted on the bridge.หัวหน้าวินเซนต์เชิญที่ห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
I'm going to call this in. Stay sharp.ฉันจะแจ้งห้องควบคุม ตื่นตัวเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Security Chief Vincent to bridge. Come in, over.หัวหน้าวินเซนต์ เรียกห้องควบคุม ตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Vincent to bridge.วินเซนต์ เรียกห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
Captain, listen to me. We're not in control anymore.กัปตัน ฟังผมนะ เราควมคุมไม่อยู่อีกแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Some time today!และขึ้นไปที่ห้องควบคุมต่อได้ บางเวลา วันนี้! Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of)   FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter   FR: garder ; surveiller
คุมกำเนิด[n. exp.] (khum kamnoēt) EN: birth control   FR: contrôle des naissances [m]
คุมขัง[] (khumkhang) EN: imprison   
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee   
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market   
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
ATC(abbrev) การควบคุมจราจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collect[VT] คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
confine within[PHRV] จำกัดให้อยู่ภายใน, See also: คุมให้อยู่ใน
keep[VT] ควบคุม, See also: คุม, Syn. hold, confine
pen in[PHRV] จับขัง, See also: คุมขัง, Syn. pen up
place someone behind bars[IDM] กักขัง, See also: คุมขัง, Syn. be behind, put behind
on the pill[SL] คุมกำเนิด
shut in[PHRV] ขังไว้ใน, See also: คุมขังใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cage(vt) คุมขัง,ใส่กรง,ขังกรง,กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม
coil(n) ขดลวด,ห่วงคุมกำเนิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
控える[ひかえる, hikaeru] Thai: คุมไว้ English: to draw in

German-Thai: Longdo Dictionary
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น ein Gespräch steuern ควบคุมการสนทนา
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ
Verhaftung[แฟ-ฮาฟ-ทุ่ง] (n) |die, pl. Verhaftungen| การจับกุม การควบคุมตัว
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top