ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sainthood*

S EY1 N T HH UH2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sainthood, -sainthood-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sainthood(n) ความเป็นนักบุญ, See also: ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย, Syn. saintship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sainthood(เซนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นนักบุญ, ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before you begin to anoint her for sainthood, let's get some of the facts straight, all right?Before you begin to anoint her for sainthood, let's get some of the facts straight, all right? Crusade (2004)
I wasn't going to tell you, but your standards of sainthood crap won me over.ฉันก็จะไม่บอกคุณอยู่แล้ว แต่ที่คุณคุยนั่นนี่เรื่องเทวดาชนะใจฉัน Lockout (2012)
I'm sorry to say, kid, but you're still gonna be two miracles short of sainthood.ฉันขอโทษที่พูดอย่างนั้น ไอ้หนู แต่นายยังจะต้องกลายมาเป็นพ่อนักบุญ บุญหล่นทับอีกสองราย Blood Money (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหัต[arahat = ørahat] (n) EN: sainthood

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAINTHOOD S EY1 N T HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sainthood (n) sˈɛɪnthud (s ei1 n t h u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiligtum { n }sainthood [Add to Longdo]
heilig sprechen | er/sie wurde heilig gesprochen | er/sie wurde heilig gesprochento canonize | he/she was canonized; | he/she was elevated to sainthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
列聖[れっせい, ressei] (n, vs) canonization (i.e. establishment of sainthood) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sainthood \Saint"hood\, n.
   1. The state of being a saint; the condition of a saint.
    --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   2. The order, or united body, of saints; saints, considered
    collectively.
    [1913 Webster]
 
       It was supposed he felt no call to any expedition
       that might endanger the reign of the military
       sainthood.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sainthood
   n 1: saints collectively
   2: the status and dignity of a saint

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top