ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*moulting*

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: moulting, -moulting-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moultingการลอกคราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm moulting. Means I'm ready to mate.ข้าสลัดขนส่งสัญญาณพร้อมผสมพันธุ์ Rango (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moulting    (v) mˈoultɪŋ (m ou1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #26,643 [Add to Longdo]
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell, #65,388 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich mausern; sich federn (Vogel) | mausernd | gemausert | mausertto molt [Am.]; to moult [Br.] | molting; moulting | molted; moulted | molts; moults [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
脱皮[だっぴ, dappi] (n,vs) (1) ecdysis; shedding (of skin); sloughing; molting; moulting; casting off; (2) freeing oneself; breaking with (convention, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molt \Molt\, Moult \Moult\, v. i. [imp. & p. p. {Molted} or
   {Moulted}; p. pr. & vb. n. {Molting} or {Moulting}.] [OE.
   mouten, L. mutare. See {Mew} to molt, and cf. {Mute}, v. t.]
   [The prevalent spelling is, perhaps, {moult}; but as the {u}
   has not been inserted in the otherwords of this class, as,
   bolt, colt, dolt, etc., it is desirable to complete the
   analogy by the spelling {molt}.]
   To shed or cast the hair, feathers, skin, horns, or the like,
   as an animal or a bird. --Bacon.
   [1913 Webster] Molt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top