ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lubricate*

L UW1 B R IH0 K EY2 T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lubricate, -lubricate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lubricate[VI] ทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
lubricate[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ทำให้ลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubricate(ลู'บริเคท) vt. หล่อลื่น,ทำให้ลื่น. vi. เป็นตัวหล่อลื่น,ใส่สารหรือน้ำมันหล่อลื่น, See also: lubrication n. ดูlubricate lubricational adj. ดูlubricate lubricative adj. ดูlubricate lubricator n. ดูlubricate

English-Thai: Nontri Dictionary
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock.น้ำไหลลงไปถึงก้นด้านล่าง หล่อลื่นจุดที่น้ำแข็งต่อกับพื้นหินที่รองรับ An Inconvenient Truth (2006)
Next, she'll need to be well lubricated.ต่อไปเธอจะต้องกึ่มให้ได้ที่ Chuck Versus the Seduction (2008)
Same kind used to lubricate a bicycle chain.แบบเดียวกับที่ใช้ใน การหล่อลื่นโซ่จักรยาน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And then I need to lubricate the end of the tube that i'm going to thrust about four inches.เราก็จะรู้ความยาว ของปลายท่อ Insidious (2010)
It's a non-lubricated condom, but it'll collect your pearls.มันเป็นถุงยางอนามัยที่ไม่หล่อลื่น แต่จะเก็บไข่มุกของคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
That tiger blood will lubricate it.เลือดของเสือนั่น จะหล่อลื่นมันอย่างดี The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อ[V] protect (with water or oil), See also: lubricate, Example: คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด, Thai definition: ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
อัดฉีด[V] lubricate, See also: grease, Syn. อัดจาระบี, Example: น้ำมันประเภทจาระบีใช้สำหรับอัดฉีดล้อรถ, Thai definition: อัดจาระบีเข้าที่ข้อต่อรถยนต์
หล่อลื่น[V] lubricate, Example: น้ำตาช่วยหล่อลื่นไม่ให้เยื่อหุ้มตาแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
หล่อ[v.] (lø) EN: lubricate ; protect with oil/water   FR: lubrifier
หล่อลื่น[v.] (løleūn) EN: lubricate   FR: lubrifier
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: moisten ; nourish ; lubricate   
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: lubricate ; oil ; grease   FR: lubrifier ; huiler ; graisser

CMU English Pronouncing Dictionary
LUBRICATE L UW1 B R IH0 K EY2 T
LUBRICATED L UW1 B R AH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lubricate (v) lˈuːbrɪkɛɪt (l uu1 b r i k ei t)
lubricated (v) lˈuːbrɪkɛɪtɪd (l uu1 b r i k ei t i d)
lubricates (v) lˈuːbrɪkɛɪts (l uu1 b r i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate, #20,834 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ohne Fettunlubricated [Add to Longdo]
ölen | geölt | ölend | ölt | ölteto lubricate | lubricated | lubricating | lubricates | lubricated [Add to Longdo]
schmieren; abschmieren; ölen | schmierend | geschmiertto lubricate; to lube | lubricating | lubricated [Add to Longdo]
schmiertlubricates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lubricate \Lu"bri*cate\, v. t. [L. lubricatus, p. p. of
   lubricare to lubricate. See {Lubric}.]
   1. To make smooth or slippery; as, mucilaginous and
    saponaceous remedies lubricate the parts to which they are
    applied. --S. Sharp.
    [1913 Webster]
 
       Supples, lubricates, and keeps in play,
       The various movements of this nice machine. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. To apply a lubricant to, as oil or tallow.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To reduce social frictions or difficulties between
    people, thus making cooperation easier and joint action
    smoother.
    [PJC]
 
   4. To inebriate by supplying with alcoholic beverages.
    [slang]
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top