หรือคุณหมายถึง %inventiveneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inventiveness*

IH2 N V EH1 N T IH0 V N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inventiveness, -inventiveness-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They admired his inventiveness and his genius for experimentation, but they regarded his invisible "lines of force"ฟาราเดย์ฝัน พวกเขาชื่นชมความ เฉลียวฉลาดของเขา และความเป็นอัจฉริยะ ของเขาสำหรับการทดลอง The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
INVENTIVENESS    IH2 N V EH1 N T IH0 V N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発想力[はっそうりょく, hassouryoku] (n) expressive power; inventiveness; creative power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Inventive \In*vent"ive\, a. [Cf. F. inventif.]
     Able and apt to invent; quick at contrivance; ready at
     expedients; as, an inventive head or genius. --Dryden. --
     {In*vent"ive*ly}, adv. -- {In*vent"ive*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top