ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impalpable*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impalpable, -impalpable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impalpable(adj) ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
impalpable(adj) ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. imperceptible, intangible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague, intangible, shadowy

English-Thai: Nontri Dictionary
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impalpable-คลำไม่พบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Systolic was 70, but diastolic was impalpable.ความดันตัวบน 70 ตัวล่างวัดไม่ได้ Critical (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impalpable (j) ˈɪmpˈælpəbl (i1 m p a1 l p @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable [Add to Longdo]
ungreifbar {adj}impalpable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impalpable \Im*pal"pa*ble\, a. [Pref. im- not + palpable: cf. F.
   impalpable.]
   1. Not palpable; that cannot be felt; extremely fine, so that
    no grit can be perceived by touch. "Impalpable powder."
    --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Not material; intangible; incorporeal. "Impalpable, void,
    and bodiless." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. Not apprehensible, or readily apprehensible, by the mind;
    unreal; as, impalpable distinctions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impalpable
   adj 1: incapable of being perceived by the senses especially the
       sense of touch; "the intangible constituent of energy"-
       James Jeans [syn: {intangible}, {impalpable}] [ant:
       {tangible}, {touchable}]
   2: imperceptible to the senses or the mind; "an impalpable
     cloud"; "impalpable shadows"; "impalpable distinctions"; "as
     impalpable as a dream" [ant: {palpable}, {tangible}]
   3: not perceptible to the touch; "an impalpable pulse"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top