ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*enlisting*

EH0 N L IH1 S T IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enlisting, -enlisting-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No way I'm enlisting now I have things to doฉันไม่มีวันไปสมัครเป็นทหารแน่ ฉันยังมีเรื่องต้องทำอีก Spygirl (2004)
Now it feels real you're enlistingให้ตายสิ ถึงเวลาที่แกต้อง ไปเป็นทหารเกณฑ์จริงๆแล้วสิ Spygirl (2004)
Your boyfriend is enlisting?แฟนคุณจะสมัครไปเป็นทหารเหรอ Spygirl (2004)
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ Spygirl (2004)
No way, I'm not enlisting.ไม่มีทาง ต้องไม่มีฉันในนี้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Previousiy, he was just enlisting anyone under our province to come work for him.ก่อนหน้านี้ เขาร่วมมือกับคนที่เป็นศัตรูของคุณ Batman: Under the Red Hood (2010)
I'm enlisting tomorrow.ผมจะไปขึ้นทะเบียนทหารพรุ่งนี้! Basilone (2010)
I'm enlisting tomorrow.ผมจะไปเกณฑ์ทหารพรุ่งนี้.. Peleliu Landing (2010)
It kind of makes you think twice about enlisting, huh?คิดทบทวนอีกทีมั้ย เรื่องเกณฑ์ทหารน่ะ Captain America: The First Avenger (2011)
Yeah, but a lot of people who felt that way wound up re-enlisting right after 9/11, but not you.ก็ใช่ แต่คนส่วนใหญ่ที่เลือกแบบนั้น มักจะกลับเข้าร่วมหลังเหตุการณ9/11แต่คุณไม่ Prisoner's Dilemma (2013)
But you wouldn't support us by, like, enlisting? Shit, man, they don't want me in there.แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยการไปเกณฑ์ทหารหนิ เชี้ย ฟังนะพวกเขาไม่ต้องการฉันหรอก The Guest (2014)
Enlisting? Getting killed like Kyle?ไปเกณฑ์ทหารจนโดน ฆ่าตายเหมือนไคล์นะรึ Max (2015)
Today, we are enlisting the public's help in identifying these two suspects...วันนี้เราขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ช่วยระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยสองรายนี้ Patriots Day (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTING    EH0 N L IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlisting    (v) ˈɪnlˈɪstɪŋ (i1 n l i1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mitwirkendenlisting [Add to Longdo]
wiederverpflichten | wiederverpflichtendto re-enlist | re-enlisting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlisted}; p. pr. & vb.
   n. {Enlisting}.]
   1. To enter on a list; to enroll; to register.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage for military or naval service, the name being
    entered on a list or register; as, to enlist men.
    [1913 Webster]
 
   3. To secure the support and aid of; to employ in advancing
    interest; as, to enlist persons in the cause of truth, or
    in a charitable enterprise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enlisting \enlisting\ n.
   the act of getting recruits; convincing people to join the
   army, take a job, support a cause etc.
 
   Syn: recruitment.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top