ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dotty*

D AA1 T IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dotty, -dotty-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty

English-Thai: Nontri Dictionary
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DOTTY:DOTTYAny Number Can Play (1987)
Dotty?DottyThe Indian Runner (1991)
Why don't you just piss off, Fischer, you dotty skid mark?ภาษาลาตินจะถือเป็น วิชาบังคับของชั้นม.1 ถึงม.6 ไปให้พ้น ๆ เลยนะ ฟิชเชอร์ ไอ้ชอบแส่จุ้นจ้าน Rushmore (1998)
I'm surprised. I knew she was a bit dotty,but didn't think it was that serious.แล้วพาไปอยู่บ้านพักคนชรา ฉันแปลกใจนะ ฉันรู้ว่าเธอเพื้ยนนิดหน่อย Rose's Turn (2009)
Dotty.ด็อดดี้ Final Destination 5 (2011)
Come on, Dotty, what do you think?- Nun, DottyBugsy Malone (1976)
Dotty Putterman, I love you.Dotty Putterman, ich liebe Sie. Telefon (1977)
Dotty wouldn't like it.Dotty hätte das nicht gern. The Hunter (1980)
Telephone.- Dotty, Telefon. The Hunter (1980)
Hey, Dotty!He, DottyThe Hunter (1980)
- Dotty!- DottyThe Hunter (1980)
- Goodnight, Dotty.- Gute Nacht, DottyThe Hunter (1980)
- Goodnight, Dotty.- Gute Nacht, DottyThe Hunter (1980)
Where's Dotty?Wo ist DottyThe Hunter (1980)
Dotty made this place make sense.Durch Dotty machte dieses Haus Sinn. The Hunter (1980)
Dotty?DottyThe Hunter (1980)
He took Dotty.Er nahm DottyThe Hunter (1980)
What's a good relationship, Dotty?Was ist das, DottyTootsie (1982)
- Good night, Dotty.- Gute Nacht, DottyTootsie (1982)
Amanda, you have got to get your makeup on.- DOTTY: Komm schon. - Ich will das nur schnell aufbessern. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
I can't tell you how strange it is to have my own people call me "Your Highness."Ha, ha. DOTTY: Oh, ha, ha. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
- I'll tell him. [DOTTY AND PENELOPE CHUCKLE]- "Amanda"? "An meine Freundin Dotty." Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
"With best wishes.(DOTTY UND PENELOPE LACHEN) Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
And a big Texas howdy!" Ha, ha.DOTTY: "Mit den besten Wünschen. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
AMANDA: I know. DOTTY:DOTTY UND AMANDA: Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
Oh, I don't believe it.AMANDA: Ich weiß schon. DOTTYAlways Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
DOTTY:DOTTYMagic Bus (1983)
Shoot. DOTTY:DOTTYMagic Bus (1983)
DOTTY:DOTTYMagic Bus (1983)
DOTTY:- DOTTYSaved by the Bells (1983)
DOTTY:- DOTTY: Amanda? Saved by the Bells (1983)
[DOTTY CHUCKLES](DOTTY LACHT) Service Above and Beyond (1983)
[DOTTY LAUGHS](DOTTY LACHT) Service Above and Beyond (1983)
DOTTY:DOTTYSudden Death (1983)
DOTTY:DOTTYSudden Death (1983)
DOTTY:DOTTYSudden Death (1983)
DOTTY:DOTTYThe ACM Kid (1983)
[DOTTY CHUCKLES](DOTTY LACHT) The ACM Kid (1983)
Uh-huh.- DOTTY: Ja. The First Time (1983)
DOTTY:DOTTYThe First Time (1983)
DOTTY:DOTTYThe First Time (1983)
DOTTY:DOTTYThe First Time (1983)
[DOTTY SIGHS](DOTTY SEUFZT) The First Time (1983)
Oh, good.Gut. DOTTYThe First Time (1983)
DOTTY:DOTTYThe Long Christmas Eve (1983)
[DOTTY CHUCKLES](DOTTY LACHT) The Long Christmas Eve (1983)
DOTTY:DOTTYThere Goes the Neighborhood (1983)
DOTTY [O VER PHONE]:- DOTTY (AM TELEFON): There Goes the Neighborhood (1983)
DOTTY:DOTTYThere Goes the Neighborhood (1983)
DOTTY:- DOTTYWaiting for Godorsky (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOTTY    D AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dotty    (j) dˈɒtiː (d o1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getüpfeltdotty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dotty \Dot"ty\, a. [From 2d {Dot}.]
   1. Composed of, or characterized by, dots.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Perh. a different word; cf. {Totty}.] Unsteady in gait;
    hence, feeble; half-witted. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top