ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*assuredly*

AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assuredly, -assuredly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It most assuredly is not.ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย The Agreement Dissection (2011)
Madam, this is Route 66 and we are most assuredly getting our kicks!มาดามครับ นี่ทางหลวง 66 เราต้องตักตวงให้เต็มที่ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUREDLY AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuredly (a) ˈəʃˈuəʳrɪdliː (@1 sh u@1 r i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly, #5,887 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sicher {adv}assuredly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assuredly \As*sur"ed*ly\, adv.
   Certainly; indubitably. "The siege assuredly I'll raise."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assuredly
   adv 1: without a doubt; "the grammar schools were assuredly not
       intended for the gentry alone"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top