ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abdication*

AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abdication, -abdication-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdication(n) การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down

English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก, การสละราชสมบัติ, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdicationการสละราชสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I await the day that I relinquish my position to the person who carries through with the abdication of the Qing Emperor.ที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคน ที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชสมบัติได้ 1911 (2011)
Given the seriousness of these events and after careful consideration, it is the grim duty of this council to demand your immediate, unconditional abdication as Supreme of this coven.ทำให้เกิดความรุนแรง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหลังจากการพิจรณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว มันเป็นหน้าที่อันเคร่งครัด ของสภานี้ Burn, Witch. Burn! (2013)
This is a notice of abdication.นี่คือการแจ้งการสละราชสมบัติ Jupiter Ascending (2015)
My Lord, is that advisable without the abdication?พระเจ้าของฉันเป็นที่แนะนำโดยไม่ต้องสละราชสมบัติ ? Jupiter Ascending (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละราชสมบัติ(n) abdication, Example: สาเหตุของการสละราชสมบัติของพระองค์มาจากการปฏิวัติของประชาชน, Thai Definition: การที่กษัตริย์มอบสิทธิ์ในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้แก่ผู้อื่นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละราชสมบัติ[kān sala rātchāsombat] (n, exp) EN: abdication  FR: abdication [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABDICATION AE2 B D IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdication (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃən (a2 b d i k ei1 sh @ n)
abdications (n) ˌæbdɪkˈɛɪʃənz (a2 b d i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受禅[shòu shàn, ㄕㄡˋ ㄕㄢˋ, / ] to accept abdication, #104,271 [Add to Longdo]
永贞内禅[Yǒng zhēn nèi shàn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ ㄋㄟˋ ㄕㄢˋ, / ] Yongzhen abdication of 805 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdankung { f }; Zurücktreten { n }abdication [Add to Longdo]
Verzicht { m }abdication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
譲位;讓位[じょうい, joui] (n, vs) abdication [Add to Longdo]
禅譲[ぜんじょう, zenjou] (n, vs) (historical, in China) abdication by an emperor in favor (favour) of a more virtuous successor [Add to Longdo]
退位[たいい, taii] (n, vs) abdication [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n, vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdication \Ab`di*ca"tion\, n. [L. abdicatio: cf. F.
   abdication.]
   The act of abdicating; the renunciation of a high office,
   dignity, or trust, by its holder; commonly the voluntary
   renunciation of sovereign power; as, abdication of the
   throne, government, power, authority.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdication
   n 1: a formal resignation and renunciation of powers [syn:
      {abdication}, {stepping down}]
   2: the act of abdicating [syn: {abdication}, {stepping down}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abdication /abdikasjɔ̃/ 
  abdication; abandonment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top