ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zootomy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zootomy-, *zootomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zootomy[N] กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zootomy(โซออท'ทะมี) n. การวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zootomy, See also: zootomic adj. zootomical adj. zootomist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zootomy๑. สัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, animal]๒. การชำแหละสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Zootomy \Zo*ot"o*my\, n. [Zoo- + Gr. ? to cut: cf. F. zootomie.]
     The dissection or the anatomy of animals; -- distinguished
     from androtomy.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top