ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

you can

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you can-, *you can*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
you can say it again (phrase ) พูดอีกก็ถูกอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can scrub in.เธอ scrub in ได้ Here Comes the Flood (2008)
You can have mine.เอาของฉันไปเลย Crime Doesn't Pay (2009)
Oh, you can talk!โอ้คุณสามารถพูดคุย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ The Great Dictator (1940)
They got strings but you can seeพวกเขาได้สตริง แต่คุณ สามารถดู Pinocchio (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
Hmm, so you can talk.อืมเพื่อให้คุณสามารถพูดคุย Pinocchio (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น Rebecca (1940)
Well, never mind. Do what you can to find the pieces.ช่างเถอะไปเก็บเศษพวกนั้น ลองดูซิว่าจะประกอบกลับได้มั้ย Rebecca (1940)
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
you can3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
you canA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
you canA fire can spread faster than you can run.
you canAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
you canAll are fated to die. However, you can't decide how and when you die.
you canAll you can do is to wait.
you canAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
you canAny of you can do it.
you canA passport is something you cannot go without when you go to a foreign country.
you canAs far as I'm concerned, you can do what you like.
you canAs far as this problem is concerned, you cannot escape your responsibility.
you canAs long as you are with him, you can't be happy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
门可罗雀[mén kě luó què, ㄇㄣˊ ㄎㄜˇ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted, #58,504 [Add to Longdo]
不经一事不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience [Add to Longdo]
牵马到河易,强马饮水难[qiān mǎ dào hé yì, ㄑㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ ㄧˋ, qiang2 ma3 yin3 shui3 nan2, / ] you can lead a horse to water, but you can't make him drink (谚语 proverb) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darauf kannst du Gift nehmen!You can bet your life on it! [Add to Longdo]
Die Wand ist sehr hellhörig.You can hear everything through that wall. [Add to Longdo]
Diese Idee kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen.You can put that idea right out of your mind. [Add to Longdo]
Du hast gut reden.You can talk. [Add to Longdo]
Du kannst alles was du willst, wenn du nur willst was du kannst.You can do what you want if you want what you can do. [Add to Longdo]
Du kannst deinen Krempel allein machen.You can damn well do it yourself. [Add to Longdo]
Es ist Ihnen überlassen, wo sie sitzen.You can please yourself about where you sit. [Add to Longdo]
Rechnen Sie nicht mit mir!You can count me out! [Add to Longdo]
Sie können Gift darauf nehmen. [übtr.]You can bet your bottom dollar. [fig.] :: [Add to Longdo]
Sie können einen Pachtvertrag für 20 Jahre abschließen.You can buy the lease for a period of 20 years. [Add to Longdo]
Sie können mir glauben.You can take it from me. [Add to Longdo]
Sie können sich darauf verlassen.You can count on that. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
為せば成る;なせば成る[なせばなる, nasebanaru] (exp) (id) if you have a mind to do something, you can do it; if you do, it will become ...; where there is a will... [Add to Longdo]
飲み放題[のみほうだい, nomihoudai] (exp,adj-no) all you can drink; bottomless cup [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp,adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P) [Add to Longdo]
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall [Add to Longdo]
言えてる[いえてる, ieteru] (exp) You can say that again; Nice one [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]
鹿を追う者は山を見ず[しかをおうものはやまをみず, shikawooumonohayamawomizu] (exp) (id) You cannot see the wood for trees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top