ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xerophyte

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xerophyte-, *xerophyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xerophyte[N] ต้นไม้ในทะเลทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 xerophyte \xe"ro*phyte\, n.
   A plant adapted for life with a limited supply of water;
   compare {hydrophyte} and {mesophyte}.
 
   Syn: desert plant, xerophytic plant, xerophile, xerophilous
     plant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xerophyte
   n 1: plant adapted for life with a limited supply of water;
      compare hydrophyte and mesophyte [syn: {desert plant},
      {xerophyte}, {xerophytic plant}, {xerophile}, {xerophilous
      plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top