ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xerophilous

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xerophilous-, *xerophilous*, xerophilou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xerophilous[ADJ] ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerophilous(ซิรอฟ'ฟะเลิส) adj. เจริญเติบโตในที่แห้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xerophilous \Xe*roph"i*lous\, a. [Gr. xhro`s dry + ? to love.]
   (Bot.)
   Drought-loving; able withstand the absence or lack of
   moisture.
   [1913 Webster]
 
      Plants which are peculiarly adapted to dry climates are
      termed by De Candolle xerophilous.    --Goodale.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top