ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xero

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xero-, *xero*
English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n name uniq ) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xero[ADJ] แห้ง
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] เครื่องถ่ายเอกสาร
xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร, See also: ทำสำเนาเอกสาร
Xerox[N] เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร
Xerox[N] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร
Xerox[VI] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
Xerox[VT] [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] ถ่ายเอกสาร
xerosere[N] การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerophily[N] การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophyte[N] ต้นไม้ในทะเลทราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
xerophilous(ซิรอฟ'ฟะเลิส) adj. เจริญเติบโตในที่แห้ง
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
xerox(ซี'รอคซฺ) n. [ความหมายที่ไม่ถูกต้อง] กระบวนการถ่ายเอกสาร vt.,vi. ถ่ายเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroderma; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xerodermia; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerodermia; eczema, xerotic; eczema, zerotic; xeroderma; xerosis cutisภาวะผิวหนังแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerographic printerเครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
xeroma๑. ภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerosis, conjunctival]๒. ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xerophthalmia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromeniaภาวะตกระดูแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xeromorphicมีสัณฐานแบบพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeromycteriaภาวะเยื่อจมูกแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xerography การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต [TU Subject Heading]
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
ถ่ายเอกสาร[v. exp.] (thāi ēkkasān) EN: copy ; make a copy ; xerox   FR: photocopier

CMU English Pronouncing Dictionary
XEROX Z IH1 R AA0 K S
XEROX'S Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXED Z IH1 R AA0 K S T
XEROXES Z IH1 R AA0 K S IH0 Z
XEROXING Z IH1 R AA0 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Xerox (v) zˈɪəʳrɒks (z i@1 r o k s)
Xeroxed (v) zˈɪəʳrɒkst (z i@1 r o k s t)
Xeroxes (v) zˈɪəʳrɒksɪz (z i@1 r o k s i z)
Xeroxing (v) zˈɪəʳrɒksɪŋ (z i@1 r o k s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施乐[Shī lè, ㄕ ㄌㄜˋ, / ] Xerox, #88,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xerographie {f}xerography [Add to Longdo]
Xerographie {f}; Vervielfältigungstechnik {f}xerographic [Add to Longdo]
Xerographiepapier {n}xerography paper [Add to Longdo]
Xerophthalmie {f}; Trockenheit des äußeren Auges [med.]xerophthalmia; dry eyes [Add to Longdo]
Xerostomie {f}; Trockenheit der Mundschleimhaut [med.]xerostomia; dry mouth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼログラフィー[, zerogurafi-] (n) xerography [Add to Longdo]
ゼロックス[, zerokkusu] (n) Xerox; (P) [Add to Longdo]
角膜乾燥症[かくまくかんそうしょう, kakumakukansoushou] (n) corneal xerosis [Add to Longdo]
乾生植物[かんせいしょくぶつ, kanseishokubutsu] (n) xerophyte [Add to Longdo]
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロックス[ぜろっくす, zerokkusu] Xerox [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top