ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xenophobia

Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xenophobia-, *xenophobia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xenophobia[N] โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophobiaความเกลียดกลัวต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
XENOPHOBIA Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xenophobia (n) zˌɛnəfˈoubɪəʳ (z e2 n @ f ou1 b i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  xenophobia
      n 1: a fear of foreigners or strangers

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top