ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xebec

Z EH1 B AH0 K   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xebec-, *xebec*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xebec[N] เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xebec(ซี'เบค) n. เรือใบ 3 เสากระโดง เรือชนิดหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัยก่อน, Syn. zebec,zebeck

CMU English Pronouncing Dictionary
XEBEC Z EH1 B AH0 K

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xebec \Xe"bec\ (z[=e]"b[e^]k), n. [Sp. jabegue, formerly spelt
   xabeque, or Pg. xabeco; both from Turk. sumbeki a kind of
   Asiatic ship; cf. Per. sumbuk, Ar. sumb[=u]k a small ship.]
   (Naut.)
   A small three-masted vessel, with projecting bow and stern
   and convex decks, used in the Mediterranean for transporting
   merchandise, etc. It carries large square sails, or lateen
   sails, or both. Xebecs were formerly armed and used by
   corsairs.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top