ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whomsoever

HH UW2 M S OW0 EH1 V ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whomsoever-, *whomsoever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whomsoever[PRON] ใครก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ whosoever) (คำทางการ), See also: ผู้ใดก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ whosoever)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whomsoever(ฮูมโซเอฟ'เวอะ) pron. กรรมการกของ whosoever

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง Mulan 2: The Final War (2004)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whomsoeverWhomsoever she invites, she is quite hospitable.

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOMSOEVER HH UW2 M S OW0 EH1 V ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whomsoever \Whom`so*ev"er\, pron.
   The objective of whosoever. See {Whosoever}.
   [1913 Webster]
 
      The Most High ruleth in the kingdow of men, and giveth
      it to whomsoever he will.        --Dan. iv. 17.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top