ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wholeness

HH OW1 L N IH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wholeness-, *wholeness*, wholenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholeness[N] ความมีสุขภาพดี, Syn. complement, finality

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความครบถ้วน[N] entirety, See also: wholeness, completeness, Syn. ความครบครัน, ความบริบูรณ์, Example: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOLENESS HH OW1 L N IH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzheit {f} | in seiner Ganzheit; als Ganzeswholeness | as a whole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wholeness \Whole"ness\, n.
   The quality or state of being whole, entire, or sound;
   entireness; totality; completeness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholeness
   n 1: an undivided or unbroken completeness or totality with
      nothing wanting; "the integrity of the nervous system is
      required for normal development"; "he took measures to
      insure the territorial unity of Croatia" [syn: {integrity},
      {unity}, {wholeness}]
   2: a state of robust good health [syn: {wholeness}, {haleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top