ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wellen

W EH1 L AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wellen-, *wellen*
CMU English Pronouncing Dictionary
WELLEN W EH1 L AH0 N
WELLENS W EH1 L AH0 N Z
WELLENDORF W EH1 L IH0 N D AO0 R F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]
Wellenanlage {f}shafting [Add to Longdo]
Wellenanstieg {m}rate of wave rise [Add to Longdo]
Wellenbereich {m} | Wellenbereiche {pl}wave range | wave ranges [Add to Longdo]
Wellenbewegung {f} | Wellenbewegungen {pl}undulation | undulations [Add to Longdo]
Wellenbrecher {m} | Wellenbrecher {pl}breakwater | breakwaters [Add to Longdo]
Wellendichtring {m}oil seal; shaft seal [Add to Longdo]
Wellenform {f} | Wellenformen {pl}undulation | undulations [Add to Longdo]
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration [Add to Longdo]
Wellenfuß {m}wavy-foot [Add to Longdo]
Wellengenerator {m}wave-maker [Add to Longdo]
Wellengröße {f}wave frequency [Add to Longdo]
Wellenkamm {m}crest [Add to Longdo]
Wellenlänge {f} | Wellenlängen {pl} | auf der richtigen Wellenlänge | Wellenlängen-Multiplex ...wave length; wavelength | wave lengths; wavelengths | tuned-in | wavelength division multiplexing (WDM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wellen /vɛlən/
   to corrugate; to undulate

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wellen /vɛlən/ 
   billows; waves

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  wellen /wɛlən/
   1. spring; wellup
   2. weld

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top