ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walk through

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk through-, *walk through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk through[PHRV] เดินผ่าน
walk through[PHRV] ฝึกซ้อมคิวการเดิน (ก่อนพูดบท)
walk through[PHRV] สอบผ่านได้ง่าย, Syn. breeze through

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a gun in our hand we walk through the forest.ด้วยปืนอยู่ในมือของเรา เราเดินผ่านป่า Idemo dalje (1982)
Every time I walk through these doors, I feel like I'm home.ทุก ๆ ครั้งที่ฉันเดินผ่านประตูเข้ามา ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่บ้าน. Mannequin (1987)
Yea, though I walk through the valley of evil I shall fear no death.ถึงข้าจะเดินฝ่าเข้าไปในหุบเขาปีศาจ ข้าก็ไม่กลัวความตาย Casualties of War (1989)
Walk through my doorwayเดินผ่านประตูของฉัน In the Name of the Father (1993)
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี Heat (1995)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death-แม้นว่าข้าจะดำเนินไปตามหว่างเขา... Titanic (1997)
"Yea, though I walk through the valley of the shadow of deathแม้ข้าต้องเดินผ่านหุบเขาดำทะมึน The Legend of 1900 (1998)
Go take a walk through the brothels of Sicily.ไปเดินเล่นที่ซ่องแถวซิซิลีไป๊ Malèna (2000)
- Oh, uh, shall we walk through the park?เราเดินตัดสวนไปดีมั้ย ดี The Time Machine (2002)
- Shall we walk through the park?เราเดินตัดสวนไปดีมั้ย ไม่ The Time Machine (2002)
How can you walk through life pretending you're happy?ทำไมคุณถึงได้ทำเป็นว่า ชีวิตของคุณมันมีความสุขนัก Saw (2004)
How can you walk through life pretending you're happy?ทำไมคุณถึงได้ทำเป็นว่า ชีวิตของคุณมันมีความสุขนัก Saw (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walk throughIt takes us five minutes to walk through the tunnel.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  walk through
      v 1: perform in a perfunctory way, as for a first rehearsal

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top