ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waiting room

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waiting room-, *waiting room*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waiting room[N] ห้องที่ใช้นั่งรอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'll come up with you. I'm sure there's a waiting room.ไม่ฉันจะเกิดขึ้นกับคุณ ฉันแน่ใจว่ามีห้องพักรอ The Birdcage (1996)
He's probably in the waiting room.เขาน่าจะอยู่ในห้องรอ Punch-Drunk Love (2002)
(Man) So, this is death's waiting room.และ ที่นี่ ก็คือห้องรอความตาย 21 Grams (2003)
Just now in the waiting room.เมื่อกี้นี้เองครับในห้องนั่งรอ Mr. Monk Gets Fired (2004)
And there was a cigarette machine in the waiting room,แถมยังมีเครื่องขายบุหรี่ในห้องล้อบบี้อีก The Game (2007)
Dr. Yang, was that Dr. Burke's mother I saw in the waiting room earlier?ดร.หยาง,นั่นแม่ของดร.เบิร์คกำลังคอยคุณอยู่ที่ห้องพักนะ Love/Addiction (2007)
They've got a soda machine in the waiting room.พวกเขามีเครื่องทำน้ำอัดลมในห้องรับรองด้วย Awake (2007)
She left her purse in the waiting room.She left her purse in the waiting roomAwake (2007)
Listen, the kid's in a waiting room with ACS.เด็กนั่งอยู่กับ จนท. The Brave One (2007)
As promised, I will be waiting for you at the waiting room of the station at 7 pm.ตามที่สัญญากันไว้ ฉันจะรออยู่ที่ห้องพักรอผู้โดยสารที่สถานีตอนทุ่มนึงนะ 5 Centimeters Per Second (2007)
Just Sitting In Your Waiting Room.แค่ได้นั่งรอที่ห้องรอของคุณ Opening Doors (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waiting roomAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
waiting roomHe looked around the waiting room.
waiting roomHe's sitting in the waiting room.
waiting roomShe was so nervous she paced to and fro in the waiting room.
waiting roomThere were five patients in the waiting room.
waiting roomThe waiting room was so noisy that I couldn't hear my name called.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc), #28,451 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warteraum {m}; Wartezimmer {n}; Wartesaal {m} | Warteräume {pl}; Wartezimmer {pl}; Wartesäle {pl}waiting room | waiting rooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room [Add to Longdo]
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room [Add to Longdo]
控え室(P);控室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waiting room
      n 1: a room (as in a hotel or airport) with seating where people
           can wait [syn: {lounge}, {waiting room}, {waiting area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top