ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vomitive

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vomitive-, *vomitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vomitive[ADJ] ที่ทำให้อาเจียน, Syn. queasy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vomitive-ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ emetic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vomitive \Vom"i*tive\, a. [Cf. F. vomitif.]
   Causing the ejection of matter from the stomach; emetic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vomitive
   n 1: a medicine that induces nausea and vomiting [syn: {emetic},
      {vomit}, {vomitive}, {nauseant}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

vomitive

 


  

 
vomitive
 • ที่ทำให้อาเจียน[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top