Search result for

vivid

V IH1 V AH0 D   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivid-, *vivid*, vivi
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivid(adj) เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid(adj) มีชีวิตชีวา, Syn. lively
vivid(adj) ที่ชัดแจ้ง, Syn. clear, bright, Ant. unclear
vividly(adv) อย่างชัดเจน
vividness(n) ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด, มีชี-วิตชีวา, เต็มไปด้วยชีวิต, เต็มไปด้วยพลังชีวิต, ร่าเริง, สดใส, เห็นจริงเห็นจัง, ชัดแจ้ง, ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking, lively, strong, Ant. dispirited, pale

English-Thai: Nontri Dictionary
vivid(adj) ชัดแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, แจ่มใส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a vivid imagination.สิ่งที่จินตนาการสดใส Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The story of "The Three Heroic Girls" was a vivid lesson.เรื่องราวของสามวีรสตรี ถือเป็นบทเรียนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง The Red Violin (1998)
This is just a very weird, unbelievably vivid dream.นี่มันเป็นเพียง ความฝันที่แปลกมากๆ และดูเหมือนจริงอย่างไม่น่าเชื่อ In My Time of Dying (2006)
This occurred just as Gabrielle Solis was conferring with her new divorce lawyer, and describing in vivid detail her husband's affair with their maid, who also happened to be their surrogate.มันเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกาเบรียบ โซลิส เธอกำลังปรึกษากับทนายเรื่องการหย่าร้างของเธอ และอธิบายทุกสิ่งที่เธอจำได้ เกี่ยวกับที่สามีเธอมีชู้กับสาวใช้ ที่บังเอิญเป็น คนอุ้มบุญของเธอด้วย Listen to the Rain on the Roof (2006)
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย 1408 (2007)
You really do have a vivid imagination, don't you Dukeแกช่างจินตนาการ ได้เฉียบแหลมจริง ๆ ใช่มั้ย ดู๊ค Bobby Z (2007)
And now he's being enigmatic as well. What a vivid repertoire.มันก็ออกจะแปลกอยู่นะ Episode #2.1 (2008)
Well, I have a very vivid imagination.ฉันมีจินตนาการเจิดจ้าเลย Chuck Versus the Seduction (2008)
You got yourself one hell of a vivid imagination.คุณมีเพื่อนในจินตนาการที่ชัดมาก The Echo (2008)
Look, let me give this to you in vivid detail.ดูซิ ฉันจะให้แสงสว่างกับรายละเอียดกับคุณ The Echo (2008)
I put her vivid memories into me.ความทรงจำอันแสนงดงามของเธอ ได้ซึมซับเข้ามาที่ตัวฉัน. Cyborg Girl (2008)
Her memories were very vivid like my own childhood memories.ความทรงจำที่แสนงดงามสดใสของเธอ เหมือนกับว่ามันเป็นความทรงจำในวัยเด็กของฉัน. Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vividDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
vividDreams may be vivid and memorable.
vividHe has a very vivid imagination.
vividHe made a vivid impression.
vividHer face came back vividly to my memory.
vividI am pleased with this vivid portrait in particular.
vividI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
vividI remember the event as vividly as if it was just yesterday.
vividIt is strange how vividly I remember the scene.
vividMy memory of that is still vivid.
vividNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
vividNothing is more vivid than a picture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
โต้งๆ(adv) clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai Definition: อย่างชัดๆ
ก่ำ(adv) deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ
ความมีชีวิตชีวา(n) liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry
กระจะ[kraja] (adj) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly  FR: distinct ; évident ; manifeste
นกนิลตวาท้องสีส้ม[nok nintawā thøng sī som] (n, exp) EN: Vivid Niltava  FR: Gobemouche à ventre roux [ m ] ; Niltava de Swinhoe [ m ] ; Cyornis à ventre roux [ m ] ; Niltava à ventre roux [ m ]
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
ตะกั่วแดง[takūa daēng] (n, exp) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar  FR: minium [ m ] ; cinabre [ m ]
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIVID V IH1 V AH0 D
VIVID V IH1 V IH0 D
VIVIDLY V IH1 V AH0 D L IY0
VIVIDNESS V IH1 V AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivid (j) vˈɪvɪd (v i1 v i d)
vividly (a) vˈɪvɪdliː (v i1 v i d l ii)
vividness (n) vˈɪvɪdnəs (v i1 v i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生动[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid #6,203 [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear #15,674 [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic #24,378 [Add to Longdo]
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike #30,135 [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid #93,541 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Swinhoeblauschnäpper { m } [ ornith. ]Vivid Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) #18,375 [Add to Longdo]
ありあり[ariari] (adj-f, adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ビビッド(P);ヴィヴィッド[bibiddo (P); vividdo] (adj-na) vivid; (P) [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n, vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vivid \viv"id\ (v[i^]v"[i^]d), a. [L. vividus, from vivere to
   life; akin to vivus living. See {Quick}, a., and cf.
   {Revive}, {Viand}, {Victuals}, {Vital}.]
   1. True to the life; exhibiting the appearance of life or
    freshness; animated; spirited; bright; strong; intense;
    as, vivid colors.
    [1913 Webster]
 
       In dazzling streaks the vivid lightnings play.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Arts which present, with all the vivid charms of
       painting, the human face and human form divine.
                          --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming brilliant images, or painting in lively colors;
    lively; sprightly; as, a vivid imagination.
    [1913 Webster]
 
       Body is a fit workhouse for sprightly, vivid
       faculties to exercise . . . themselves in. --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Clear; lucid; bright; strong; striking; lively; quick;
     sprightly; active.
     [1913 Webster] -- {viv"id*ly}, adv. -- {viv"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivid
   adj 1: evoking lifelike images within the mind; "pictorial
       poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a
       lifelike portrait"; "a vivid description" [syn:
       {graphic}, {lifelike}, {pictorial}, {vivid}]
   2: having the clarity and freshness of immediate experience; "a
     vivid recollection"
   3: having striking color; "bright dress"; "brilliant
     tapestries"; "a bird with vivid plumage" [syn: {bright},
     {brilliant}, {vivid}]
   4: (of color) having the highest saturation; "vivid green";
     "intense blue" [syn: {intense}, {vivid}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top