Search result for

vin

(148 entries)
(0.2021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vin-, *vin*
Possible hiragana form: う゛ぃん
English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vin    [N] น้ำส้มสายชู, See also: (คำย่อของ vinegar), Syn. vinegar
vin    [PRF] องุ่นหรือเหล้าองุ่น
vina    [N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vine    [N] ต้นองุ่น, See also: พืชองุ่น, Syn. creeper
vini    [PRF] เหล้าองุ่น
vino    [SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
viny    [ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น, See also: เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
vinic    [ADJ] เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinyl    [N] สารไวนิล, See also: พลาสติกประเภทหนึ่ง
vinery    [N] บริเวณเพาะปลูกองุ่น, See also: ไร่องุ่น, Syn. summerhouse

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VIN (vehicle identification number)วีไอเอ็น (เลขตัวถัง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's angina; necrotising ulcerative gingivostomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายลุกลาม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's gingivitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's infection; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's stomatitisโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vincent's stomatitis; acute necrotising ulcerative gingivitis (ANUG); trench mouth; Vincent's gingivitis; Vincent's infection; Vincent's gingivitis; Vincent's infectionโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน (อะนัก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ จัดขึ้นในเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. - 13.00 น. งานนี้เจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพเดี่ยว และไม่เชิญคู่สมรสของแขกที่เชิญ [การทูต]
Vinaพิณ [TU Subject Heading]
Vinayapitaka Vimativinodanitikaวิมติวิโนทนีฏีกา [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]
Vintnersผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vin(แวน) n. เหล้าองุ่น pl. vins
vin-Pref. มีความหมายว่า"เหล้าองุ่น"
vina(วี'นะ) n. เครื่องดนตรีประเภทสายดีดชนิดหนึ่งของอินเดีย
vindicable(วิน'ดะคะเบิล) adj. ซึ่งแก้ต่างได้,ซึ่งแก้ตัวได้
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
vine(n) ต้นองุ่น
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vineyard(n) ไร่องุ่น
vinous(adj) เกี่ยวกับผลองุ่น
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vine (n ) ต้นองุ่น; ไม้เถา, เถาวัลย์
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you, Vincent.ขอบคุณนะ วินเซนต์ The Secret of Sales (2017)
So while you owe me £50,000, young Vincent, it'll be very much in your interest to remain my hombre.ดังนั้นในขณะที่นายติดเงินฉัน 50,000 ปอนด์ ไอ้หนูวินเซนต์ นายควรจะเจียมตัวไว้ด้วย ว่ายังเป็นคนของฉันอยู่ The Secret of Sales (2017)
What? Did Vincent put you up to this? Is this a wind-up?อะไร วินเซนต์ส่งคุณมาเหรอ นี่เรื่องล้อเล่นหรือเปล่า The Secret of Sales (2017)
Right, Vincent, five minutes.ก็ได้ วินเซนต์ ห้านาที The Secret of Sales (2017)
What the fuck is this, Vincent? Sorry, Robbie.นี่มันเรื่องบ้าบออะไร วินเซนต์ โทษที ร็อบบี้ The Secret of Sales (2017)
I'm at work, Vincent.ฉันอยู่ที่ทำงานนะ The Secret of Sales (2017)
Right, I'm hanging up now, Vincent.ฉันจะวางล่ะ วินเซนต์ The Secret of Sales (2017)
Check if they have an appointment with a Mr Vincent Swan.ตรวจดูว่าพวกเขามีนัดกับ คุณวินเซนต์ สวอนหรือเปล่า The Secret of Sales (2017)
- Vincent, I've found it!วินเซนต์ ฉันเจอมันแล้ว The Secret of Sales (2017)
Vincent was right, you're a pair of bollocks short of being a decent bloke.วินเซนต์พูดถูก คุณมันใจตุ๊ดไม่สมเป็นลูกผู้ชาย The Secret of Sales (2017)
It's not just them though, is it, it's Vincent.ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นใช่ไหมล่ะ วินเซนต์ด้วย The Secret of Sales (2017)
Even when we're fucking escaping Vincent there's no escaping Vincent.ขนาดเรากำลังหนีวินเซนต์ ก็ยังหนีไม่พ้นเลย The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinThere is a dense growth of vines in this forest.
vinDa Vinci could see farther than others.
vinHowever, Vince, on Jen's house's veranda, was naked from the waist up. He might even have been starkers!
vinThe weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.
vinThis vine wines around trees.
vinHe vindicated his honor.
vinVinegar has a sharp taste.
vinYou don't get eggplants from a gourd vine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา [N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
ความอาฆาต    [N] feud, See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour, Syn. ความพยาบาท, Example: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง, Thai definition: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
เครือ    [N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา    [N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
ลดา    [N] vine, See also: creeper, Thai definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์    [N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี    [N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เถาวัลย์ [N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา
เชือกเขา [N] tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count unit: เส้น
จองเวร    [V] revenge, See also: vindicate, be retributive, Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท, Ant. ให้อภัย, อโหสิกรรม, Example: อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต หรือจองเวรต่อกัน, Thai definition: มุ่งพยาบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIN    V IH1 N
VINE    V AY1 N
VINT    V IH1 N T
VINI    V IY1 N IY0
VINK    V IH1 NG K
VINA    V IY1 N AH0
VINCE    V IH1 N S
VINAL    V AY1 N AH0 L
VINCI    V IH1 N S IY0
VINES    V AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vine    (n) (v ai1 n)
vino    (n) (v ii1 n ou)
Vince    (n) (v i1 n s)
vines    (n) (v ai1 n z)
vinyl    (n) (v ai1 n i l)
vinery    (n) (v ai1 n @ r ii)
vinoes    (n) (v ii1 n ou z)
vinous    (j) (v ai1 n @ s)
vinyls    (n) (v ai1 n i l z)
Vincent    (n) (v i1 n s n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vinyl {n}vinyl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vin(n) |m| ไวน์
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem [Add to Longdo]
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] vineyard [Add to Longdo]
萧万长[Xiāo Wàn cháng, ㄒㄧㄠ ㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] Vincent C. Siew (1939-), Taiwanese diplomat and Kuomintang politician, prime minister 1997-2000, vice-president from 2008 [Add to Longdo]
藤蔓[téng mán, ㄊㄥˊ ㄇㄢˊ, ] vine [Add to Longdo]
表白[biǎo bái, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] vindicate [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving [Add to Longdo]
受け手[うけて, ukete] receiving side [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側SPM[じゅしんがわSPM, jushingawa SPM] receiving SPM [Add to Longdo]
受信側SS利用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user [Add to Longdo]
受信側TS利用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 vin
   wine
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vin [vɛ̃]
   wine
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 vin
   wine
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vin [vin]
   fin
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 vin
 vin	(n) |m| ไวน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top