ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vim

V IH1 M   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vim-, *vim*
Possible hiragana form: う゛ぃん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vim[N] ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน, Syn. exuberance, energy, vigor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vim(วิม) n. ความกระตือรือร้น,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลังวังชา,ความแข็งแรง,ความมีชีวิตชีวา, Syn. vigour
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.

CMU English Pronouncing Dictionary
VIM V IH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vim (n) vˈɪm (v i1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elan {m}; Schwung {m}vim [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルビメーター[, kirubime-ta-] (n) curvimeter (fre [Add to Longdo]
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ビム[, bimu] (n) {comp} VIM [Add to Longdo]
ブイアイエム[, buiaiemu] (n) {comp} VIM [Add to Longdo]
維摩経[ゆいまきょう, yuimakyou] (n) Vimalakirti Sutra [Add to Longdo]
旺盛[おうせい, ousei] (adj-na,n) full of vim and vigor [Add to Longdo]
脚細[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) [Add to Longdo]
重量分析[じゅうりょうぶんせき, juuryoubunseki] (n) (See 容量分析) gravimetric analysis [Add to Longdo]
重量法[じゅうりょうほう, juuryouhou] (n) {chem} gravimetric method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビム[びむ, bimu] VIM [Add to Longdo]
ブイアイエム[ぶいあいえむ, buiaiemu] VIM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vim \Vim\, n. [L., accusative of vis strength.]
   Power; force; energy; spirit; activity; vigor. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vim
   n 1: a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works
      off my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor"
      [syn: {energy}, {vim}, {vitality}]
   2: an imaginative lively style (especially style of writing);
     "his writing conveys great energy"; "a remarkable muscularity
     of style" [syn: {energy}, {muscularity}, {vigor}, {vigour},
     {vim}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIM
     Vendor Independent Messaging (Lotus, Borland, IBM, Novell, API)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIM
     VI Improved (VI, Unix)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top