ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verlosen

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verlosen-, *verlosen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verlosen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verlosen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They give free trips to Europe.Sie verlosen Reisen nach Europa. Hud (1963)
_ Raffle what? _ My eye!- Was wollen Sie verlosenThe Sons of Katie Elder (1965)
- [ Roxie ] Raffle it off....verlosenMy Fair Steele (1983)
Practical: "Put that in a lottery for noses and it'll be first prize."Praktisch: "Wollen Sie sie verlosen? Sie ist gewiss das große Los!" Cyrano de Bergerac (1990)
Now, in a moment, we'll be raffling of four grand prize-- a ride on the famous Duff Beer blimp!Also, gleich verlosen wir unseren großen Preis: Eine Fahrt mit dem berühmten Duff-Bier-Zeppelin! Lisa the Beauty Queen (1992)
- They're going to raffle us off.-Die werden uns einfach verlosenThe Virgin Suicides (1999)
No, it's a raffle. Among the workers.- Nein, die verlosen sie unter den Arbeitern. Mondays in the Sun (2002)
They do that every year.Sie verlosen sie! Angel-A (2005)
But today we're giving away tickets to the K-100 Sugar Magnolia Music Festival, happening this weekend, emceed by your favorite host,Aber heute verlosen wir Tickets für's K-100 "Sugar Magnolia Music Festival", an diesem Wochenende, moderiert von eurem Lieblingsmoderator Music Faced (2010)
Still casting lots for your clothes ?Verlosen sie schon Ihre Klamotten? Small Sacrifices (2010)
Shall we draw lots?(Mutter)... verlosenStopped on Track (2011)
What? You know, radio stations that give shit away, and they're like,Sie wissen schon, bei Radiosendern, die so Zeug verlosen, sagen sie immer: Raw Deal (2014)
We're raffling a live big pet this year, you could see the prize over here on my left.Wir verlosen diesmal lebendiges Fleisch. Sie können es zu meiner Linken begutachten. What We Do in the Shadows (2014)
All this to draw names?Wir verlosen es? Capítulo 02: Moedas (2016)
We're raffling it off.Wir verlosen einen. Going My Way (1944)
O'DOWD: And we can raffle it off over there all over again.Und wir verlosen ihn dann hierher und immer so weiter. Going My Way (1944)

German-Thai: Longdo Dictionary
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verlosen | verlosend | verlost | verlost | verlosteto raffle | raffling | raffled | raffles | raffled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verlosen /fɛrloːzən/
   to raffle

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top