ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verification

V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verification-, *verification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verification[N] การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verificationการทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าจริง, การทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
verification of flagการพิสูจน์ธงชาติของเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verification (n ) การทวนสอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just for verification through the credit card company.เพื่อเช็คให้ตรงกับบริษัทบัตรเครดิต Punch-Drunk Love (2002)
So Donald Lopez. We need verification from Van Nuys court.โดนัลด์ โลเปซ เราต้องการ การรับรองจากศาลแวน นายส์ Gridiron Gang (2006)
- Verification code?รหัสอะไร? Chuck Versus the First Date (2008)
Sending images for verification now.ส่งมาตรวจสอบ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Upon verification of your information, you will be transferred to a minimum security facility.เหนืออื่นใด ต้องมีการพิสูัจน์ ความถูกต้อง ข้อมูลคุณ และคุณจะถูกนำไปควบคุมตัว ในแดนที่เคร่งครัดน้อยที่สุด 137 Sekunden (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[n. exp.] (kān phisūt wā pen jing) EN: verification   
การตรวจ[n.] (kān trūat) EN: check ; checking ; inspection   FR: vérification [f]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERIFICATION V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verification (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃən (v e2 r i f i k ei1 sh @ n)
verifications (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃənz (v e2 r i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] verification regime [Add to Longdo]
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] verification model [Add to Longdo]
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] verification; inspection (loan word from modern Japanese) [Add to Longdo]
验证码[yàn zhèng mǎ, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄇㄚˇ, / ] verification code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfprozess {m}verification process [Add to Longdo]
Prüfung {f} der Bücherverification of the accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
ベリカード[, berika-do] (n) (abbr) verification card [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P) [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) {comp} verification test [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verification \Ver`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. v['e]rification.]
   1. The act of verifying, or the state of being verified;
    confirmation; authentication.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Confirmation by evidence.
    (b) A formal phrase used in concluding a plea.
      [1913 Webster]
 
   {Verification of an equation} (Math.), the operation of
    testing the equation of a problem, to see whether it
    expresses truly the conditions of the problem. --Davies &
    Peck. (Math. Dict.)
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verification
   n 1: additional proof that something that was believed (some
      fact or hypothesis or theory) is correct; "fossils provided
      further confirmation of the evolutionary theory" [syn:
      {confirmation}, {verification}, {check}, {substantiation}]
   2: (law) an affidavit attached to a statement confirming the
     truth of that statement

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top