ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verdigris

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verdigris-, *verdigris*, verdigri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verdigris[N] สนิมเขียว/น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง/ทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verdigris(เวอ'ดะกรีส) n. สนิมเขียวหรือสนิมน้ำเงินบนผิวหน้าของภาชนะทองเหลืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารcopper sulfate., See also: verdigrisy adj., Syn. aerugo

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verdigris (n) vˈɜːʳdɪgrɪs (v @@1 d i g r i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緑青[ろくしょう(P);りょくしょう, rokushou (P); ryokushou] (n) verdigris; green rust; copper rust; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdigris \Ver"di*gris\, n. [F. vert-de-gris, apparently from
   verd, vert, green + de of + gris gray, but really a
   corruption of LL. viride aeris (equivalent to L. aerugo),
   from L. viridis green + aes, aeris, brass. See {Verdant}, and
   2d {Ore}.]
   1. (Chem.) A green poisonous substance used as a pigment and
    drug, obtained by the action of acetic acid on copper, and
    consisting essentially of a complex mixture of several
    basic copper acetates.
    [1913 Webster]
 
   2. The green rust formed on copper. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: This rust is a carbonate of copper, and should not be
      confounded with true verdigris. --U. S. Disp.
      [1913 Webster]
 
   {Blue verdigris} (Chem.), a verdigris having a blue color,
    used as a pigment, etc.
 
   {Distilled verdigris} (Old Chem.), an acid copper acetate; --
    so called because the acetic acid used in making it was
    obtained from distilled vinegar.
 
   {Verdigris green}, clear bluish green, the color of
    verdigris.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verdigris \Ver"di*gris\, v. t.
   To cover, or coat, with verdigris. [R.] "An old verdigrised
   brass bugle." --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verdigris
   n 1: a blue or green powder used as a paint pigment [syn:
      {verdigris}, {cupric acetate}]
   2: a green patina that forms on copper or brass or bronze that
     has been exposed to the air or water for long periods of time
   v 1: color verdigris

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top