ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vatican city

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vatican city-, *vatican city*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vatican City[N] เมืองวาติกันของกรุงโรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vatican cityn. กรุงวาติกันในกรุงโรมเป็นที่ประทับขององค์สันตะปาปารวมทั้งโบสถ์St. Peterและสำนักวาติกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vatican City will be consumed by light."การวาติกันจะถูกทำลายด้วยแสงแดด." Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)
It's the ancient Illuminati threat. Destruction of Vatican City through light.มันเก่าคุกคามของแสง วาติกันทำลายโดยแสง. Angels & Demons (2009)
Vatican City will be consumed by light.วาติกันจะทำลายด้วยแสง Angels & Demons (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァチカン市国[ヴァチカンしこく, vachikan shikoku] (n) Vatican City State [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Vatican City
      n 1: the capital of the State of the Vatican City [syn: {Vatican
           City}, {Citta del Vaticano}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top