ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vair

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vair-, *vair*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังไข่[n.] (rangkhai) EN: ovary   FR: ovaire [m]
ต่อมน้ำลาย[n. exp.] (tǿm namlāi) EN: salivary gland   FR: glande salivaire [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大日如来[Dà rì rú lái, ㄉㄚˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] Vairocana, Buddha of supreme enlightenment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルス(P);ウィルス(P);ビールス;バイラス;ヴィールス;ヴァイラス[, uirusu (P); uirusu (P); bi-rusu ; bairasu ; vi-rusu ; vairasu] (n) (1) virus (lat [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
遮那[しゃな, shana] (n) Mahavairocana (name of a Bodhisattva) [Add to Longdo]
大日[だいにち, dainichi] (n) Mahavairocana (Tathagata); Great Sun; Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism [Add to Longdo]
大日経[だいにちきょう, dainichikyou] (n) (abbr) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha [Add to Longdo]
大毘盧遮那成仏神変加持経[だいびるしゃなきょうじょうぶつしんぺんかじきょう, daibirushanakyoujoubutsushinpenkajikyou] (n) (obsc) Mahavairocana Sutra [Add to Longdo]
中台八葉院[ちゅうだいはちよういん, chuudaihachiyouin] (n) (obsc) center of the Garbhadhatu mandala (containing Mahavairocana and eight Buddhas) [Add to Longdo]
毘盧遮那[びるしゃな, birushana] (n) {Buddh} Vairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world) [Add to Longdo]
毘盧遮那仏;毘盧舎那仏;毘廬遮那仏(iK)[びるしゃなぶつ, birushanabutsu] (n) Vairocana-Buddha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vair \Vair\ (v[^a]r), n. [F. vair, from OF. vair, a., L. varius
   various, variegated. See {Various}, and cf. {Meniver}.]
   The skin of the squirrel, much used in the fourteenth century
   as fur for garments, and frequently mentioned by writers of
   that period in describing the costly dresses of kings,
   nobles, and prelates. It is represented in heraldry by a
   series of small shields placed close together, and
   alternately white and blue. --Fairholt.
   [1913 Webster]
 
      No vair or ermine decked his garment.  --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
   {Counter vair} (Her.), a fur resembling vair, except in the
    arrangement of the patches or figures.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top