Search result for

upside

(49 entries)
(0.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upside-, *upside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upside    [N] ด้านบน, Syn. upper side
upside    [ADJ] ซึ่งสูงหรือเพิ่มขึ้น
upside down    [IDM] พลิกเอาด้านบนลงล่าง, See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
upside down    [ADV] คว่ำลง, Ant. right side up
upside-down    [ADJ] คว่ำ, See also: พลิกกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upside downvi. คว่ำลง,พลิกกลับ,สับสน,กลับหัว,กลับกัน., See also: upside-down adj. upside-downness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're upside down.เราบินกลับหัว... The Great Dictator (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Look at him. He looks silly, doesn't he, upside down?มองไปที่เขา เขาดูโง่ไม่ได้เขา Mad Max (1979)
I have turned the world upside-down... and I have done it all for you.ฉันได้เปลี่ยนโลก เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่งที่ฉันทำ เพือเธอ Labyrinth (1986)
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่ Casualties of War (1989)
I was flying upside-down, Dr. Angelo.ผมบินได้ไม่ดีเลย ด็อกเตอร์แอนเจโล The Lawnmower Man (1992)
Benny, turn that kitchen upside down! Find that shit!เบนนี่ พังครัวนั่นซะ แล้วช่วยกันหา Léon: The Professional (1994)
But think of the upside... it doesn't leave you much to be disappointed in, either.อย่างน้อยอีกฝ่ายก็ได้ตอบโต้อะไรกลับมาบ้าง In the Mouth of Madness (1994)
the world turned upside down...ฉันไม่ได้ตรวจทราบ ทั้งหมดในทันทีที่โลกหันคว่ำ... Princess Mononoke (1997)
- Courage, Madame. Upside down.-กล้าไว้ มาดาม กลับหัวกลับหาง The Red Violin (1998)
Mr Lawyer! Your newspaper's upside down!คุณทนายหนังสือพิมพ์กลับหัวแน่ะ Malèna (2000)
Will that frown turn upside down.ถึงจะดึงเจ้าให้ล่วงลงมาข้างล่างนี้ได้ Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upsideAfter he died, my life was turned upside down.
upsideAfter the accident, the car lay in the street upside down.
upsideAll our things were turned upside down.
upsideBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
upsideDon't hold it upside down.
upsideDon't put the books in the shelf upside down.
upsideHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
upsideHe turned the table upside down.
upsideHe was reading a paper upside down.
upsideHe was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.
upsideHis book was upside down.
upsideI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn   FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSIDE    AH1 P S AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upside-down    (a) - (uh2 p s ai d - d au1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umgedreht; verkehrtupside down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake [Add to Longdo]
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P) [Add to Longdo]
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
逆さ鯰[さかさなまず;サカサナマズ, sakasanamazu ; sakasanamazu] (n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down [Add to Longdo]
逆様(P);逆さま;倒様;倒さま[さかさま, sakasama] (adj-na,n,adj-no) inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upside \Up"side`\, n.
   1. The upper side; the part that is uppermost.
    [1913 Webster]
 
   2. the benefits; the positive features; -- said of a
    situation or event that has both positive (good) and
    negative (bad) aspects.
    [PJC]
 
   {To be upsides with}, to be even with. [Prov. Eng. & Scot.]
    --Sir W. Scott. --T. Hughes.
 
   {Upside down}. [Perhaps a corruption of OE. up so down,
    literally, up as down.] With the upper part undermost;
    hence, in confusion; in complete disorder; topsy-turvy.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       These that have turned the world upside down are
       come hither also.           --Acts xvii.
                          6.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upside
   n 1: the highest or uppermost side of anything; "put your books
      on top of the desk"; "only the top side of the box was
      painted" [syn: {top}, {top side}, {upper side}, {upside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top