หรือคุณหมายถึง uprightneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uprightness

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprightness-, *uprightness*, uprightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uprightness[N] พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uprightness    (n) ˈʌpraɪtnəs (uh1 p r ai t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uprightness \Up"right`ness\ ([u^]p"r[imac]t`n[e^]s), n.
   the quality or state of being upright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uprightness
   n 1: the property of being upright in posture [syn: {erectness},
      {uprightness}]
   2: position at right angles to the horizon [syn: {verticality},
     {verticalness}, {erectness}, {uprightness}]
   3: righteousness as a consequence of being honorable and honest
     [syn: {uprightness}, {rectitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top