ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unripe

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unripe-, *unripe*
Possible hiragana form: うんりぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unripe[ADJ] ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he uses his unripe magic to make a broom do the work.ก็เลยใช้เวทมนตร์สั่วๆของตัวในการสั่งไม้กวาดให้ทำงาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The unripe berries were used in the middle ages for torture.ผลดิบๆของมันเอามาใช้ในยุคกลาง เพื่อเป็นสิ่งทรมาน Alchemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าม[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
อ่อน[ADJ] immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก
ดิบ[ADJ] unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai definition: ยังไม่สุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; brut
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe   
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young   FR: vert ; pas mûr ; jeune

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unripe (j) ˈʌnrˈaɪp (uh1 n r ai1 p)
unripened (j) ˈʌnrˈaɪpənd (uh1 n r ai1 p @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実山椒[みさんしょう, misanshou] (n) (See 山椒) green Japanese peppercorn; unripe Japanese peppercorn [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青梅[あおうめ, aoume] (n) unripe plum; (P) [Add to Longdo]
梅酒[うめしゅ, umeshu] (n) sake with plums; unripe Japanese apricots soaked in spirits; (P) [Add to Longdo]
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
[みよさ, miyosa] (n) (col) (See 粃・しいな・2) unripe fruit [Add to Longdo]
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unripe \Un*ripe"\, a.
   1. Not ripe; as, unripe fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Developing too early; premature. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unripe
   adj 1: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
       "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green},
       {unripe}, {unripened}, {immature}] [ant: {mature},
       {ripe}]
   2: not fully prepared

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top