หรือคุณหมายถึง unlikelineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlikeliness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlikeliness-, *unlikeliness*, unlikelines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. difference
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness[N] ที่ไม่เหมาะสม

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlikeliness \Un*like"li*ness\, n.
   The quality or state of being unlikely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlikeliness
   n 1: the improbability of a specified outcome [syn:
      {unlikelihood}, {unlikeliness}] [ant: {likelihood},
      {likeliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top