ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhewn

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhewn-, *unhewn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhewn[ADJ] หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhewn(อัน'ฮิวน') adj. หยาบคาย,ไม่ได้ปรับให้ดี

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhewn \Unhewn\
   See {hewn}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhewn
   adj 1: (of stone especially) not given a finished form by or as
       if by hewing; "a house of unhewn grey stone roughly
       cemented together"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top