หรือคุณหมายถึง unevenneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unevenness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unevenness-, *unevenness*, unevennes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Draw your spirit within so that there is no unevenness or discontinuity...จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)
Draw your spirit within, so that there is no unevennessor discontinuity.จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity [Add to Longdo]
不揃い[ふそろい;ふぞろい, fusoroi ; fuzoroi] (adj-na,n) unevenness; irregularity; lack of uniformity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uneven \Un*e"ven\, a. [AS. unefen. See {Un-} not, and {Even},
   a.]
   1. Not even; not level; not uniform; rough; as, an uneven
    road or way; uneven ground.
    [1913 Webster]
 
   2. Not equal; not of equal length.
    [1913 Webster]
 
       Hebrew verse consists of uneven feet. --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. Not divisible by two without a remainder; odd; -- said of
    numbers; as, 3, 7, and 11 are uneven numbers.
    [1913 Webster] {Un*e"ven*ly}, adv. -- {Un*e"ven*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unevenness
   n 1: the quality of being uneven and lacking uniformity [syn:
      {unevenness}, {variability}] [ant: {evenness},
      {invariability}]
   2: the quality of being unbalanced [ant: {evenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top